Adviser
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
e-registrar DBs
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565(ด่วน)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ/พิเศษ)(ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ) )
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)(ครู-อาจารย์ประจำการ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2566
   2.ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2564(ด่วน)
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2566
   3.แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคเรียนปลาย/ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565(ด่วน)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคเรียนปลาย/ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในสภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังa>
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2565
   4.ประชาสัมพันธ์การสอบ ICT Exam นิสิตปริญญาตรี
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2565
   5.การยื่นสำเร็จการศึกษา
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา โทร.055 968314-5, 8324   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2564
   6.แบบประเมินระบบ REG

  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ (Reg) มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2564
   7.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8324   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   8.พิมพ์ใบเสร็จ online
  คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

  ***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
  ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
   9.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)